Penjat HTML i Javascript

De Wiki Eduard Lafitte
Jump to navigationJump to search

A continuació, tenim un document HTML que ens simula el Joc del penjat, utilitzant funcions javascript:

 <html> 
 	<head> 
		<script type="text/javascript" src="funcions.js"></script>
	</head>

	<body onload="inicialitza();">

		<form name=formPenjat>

			<input type=button name=boto value="INICI del Joc" onclick="inici();">
			<input type=text name=lletres> 
			<input type=button value="Comprova lletra" name=boto onclick="comprova(formPenjat.lletres.value);">

			Paraula = <input type=text name=text>

			Errors = <input type=text name=errors>

		</form>
	</body>
</html>


Aquest seria el fitxer javascript ("funcions.js") que conté les funcions que s'utilitzen en la pàgina HTML anterior:

var cadena; 
var totalerrors = 14;

function inici()

{ 
	cadena = prompt("Entra una paraula");
	inicialitza();
	posar_guions(cadena);
} 


function inicialitza()

{ 
	formPenjat.lletres.value = "";
	formPenjat.errors.value = "";
	formPenjat.text.value = "";
	formPenjat.lletres.focus;
} 



function comprova(lletra)

{ 
	var valor = "";
	var paraula = cadena;
	var encert = 0;
	var errors = formPenjat.errors.value;
	var guions = formPenjat.text.value;
	
	//Recorrem la paraula lletra per lletra per comprovar si la que hem
	// introduit està.

	for (i=0;i<paraula.length;i++)
		{
			//La lletra existeix en la posició "i" de la paraula
			if (paraula[i]==lletra)
			  {
				valor += lletra;
				encert=1;
			  }

			//La lletra NO existeix en la posició "i" de la paraula
			else{
				valor +=guions[i];
			  }
		}

		
	//Si no està la lletra en la paraula l'afegeix a errors

	if (encert==0)
		{
		  errors += lletra + " ";
		}

		
	//Quan s'encerta la paraula

	if (paraula==valor)
		{
		  alert("OK has endevinat la paraula: " + paraula);
		}

		
	//Quan es cometen 7 errors 
	//(Fiquem 14 ja que per cada error afegeixo un espai)

	if (errors.length >= totalerrors)
		{
		  alert("Has FALLAT!!! La paraula era: " + paraula);
		}

		
	inicialitza();

	formPenjat.text.value = valor;

	formPenjat.errors.value = errors;
}




function posar_guions(paraula)
{
	formPenjat.text.value ="-";
	
	for (i=1;i<paraula.length;i++)
		{
		  formPenjat.text.value +="-";
		}

}